0908 261 800 | 0907 419 283 info@ma-net.sk
Zákaznícka zóna | Webmail

Informácie pre koncových užívateľov

INFORMÁCIE PRE KONCOVÝCH UŽÍVATEĽOV

Informácie  pre koncových užívateľov sú zverejňované spoločnosťou  Ma-NET Team s.r.o.

(ďalej ako „ Prevádzkovateľ “) na základe Zákona č. 452/2021 Z.z.  o elektronických komunikáciách (ďalej „ZEK“) a  v spojení s Všeobecným povolením č. 1/2014 vydaným Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. 

Tieto informácie musia byť transparentné, porovnateľné, primerané a aktuálne.

 1. Identifikačné údaje podniku

Ma-NET Team s.r.o.
Školská 755/20, 98701 Poltár
IČO: 43914365
DIČ: 2022526242
IČ DPH: SK2022526242

Zákaznícke Centrum Ma-NET Team s.r.o.:

Školská 755/20, 98701 Poltár
Otváracie hodiny v pracovné dni: 8:00 – 15:30
obed: 11:30 do 12:30

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka a.s.
Účet : 2411857753/0200
IBAN: SK4602000000002411857753
BIC: SUBASKBX

 1. Rozsah ponúkaných služieb

„ Prevádzkovateľ “ poskytuje široké portfólio elektronických komunikačných služieb prostredníctvom bezdrôtového a káblového pripojenia, pričom základný rozsah ponúkaných služieb je:

Internetové služby
Službu Televízia IPTV  – službu retransmisie zabezpečuje DSI Data s.r.o.
Servisné služby

Podrobnosti o celom portfóliu ponúkaných služieb sú k dispozícii na sídle spoločnosti „ Prevádzkovateľa “ a na www.ma-net.sk a v cenníku služieb.

 1. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb sú určené najmä vo všeobecných podmienkach.

Informácie o prípadnom minimálnom trvaní zmluvy (tzv. viazanosť) a jej ukončenia, požadované pre využitie ponuky príslušnej služby, sú uvedené spravidla v platnom  cenníku služieb

 1. Cenník služieb

Ceny služby prístupu do internetu, služby digitálnej káblovej televízie IPTV, ktoré môžu byť využívané ako súčasť internetového pripojenia, informácie o poplatkoch súvisiacich s koncovými zariadeniami (predaj, nájom) a servisných služieb sú uvedené v nasledovných cenníkoch.

 Cenník služieb
Cenník dátových služieb pre stredné a veľké organizácie ( zašleme na vyžiadanie )

Informácie o podrobnostiach a kvalite produktov a služieb a opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím sú zverejnené v Cenníku v prípade, ak ich spoločnosť poskytuje. „Prevádzkovateľ“ aktuálne neponúka produkty špecificky určené pre zdravotne postihnutých účastníkov. Cenníku služieb je  umiestnený na www.ma-net.sk

 1. Reklamačný poriadok a mechanizmy na urovnanie sporov

Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácii služieb „Prevádzkovateľa“ je obsiahnutý  vo všeobecných podmienkach  vrátane popisu mechanizmu alternatívneho urovnania sporov.

 1. Druhy ponúkaných servisných služieb

„Prevádzkovateľ“ ponúka nasledovné servisné služby:

Linka technickej podpory na tel. čísle uvedenom pre nahlásenie poruchy.

Servisné služby poskytované „Prevádzkovateľom“ sú uvedené v cenníku služieb

 1. Informácie o zmenách parametrov alebo služieb

Ak užívateľ požaduje v rámci už uzatvorenej Zmluvy (objednávky) zmenu pôvodných parametrov alebo ním využívaných služieb, vykoná sa tak prostredníctvom dodatkov a príloh, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Užívateľ má možnosť zmeny prevádzkovanej Služby vždy len k prvému dňu v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu Služby podaná. Ďalšie informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú špecifikované vo všeobecných podmienkach.

 1. Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky sú uvedené vo  všeobecných podmienkach.  Žiadne globálne opatrenia na riadenie prevádzky nemajú vplyv na službu v podobe obmedzenia rýchlosti.

 1. Informácie o kvalite služieb

Prevádzkovateľ zodpovedá za kvalitu prevádzkovanej Služby po miesto pripojenia zariadení Užívateľa. Ak nie je dohodnuté inak, kvalitou prevádzkovanej Služby sa rozumie stav, ktorý umožňuje nerušené využívanie Služby spôsobom, ktorý zodpovedá vlastnostiam Služby.  Ak nie je stanovené inak, časový limit servisu poskytovaný na korektívne, alebo náhradné riešenie v prípade výpadku funkčnosti Služby, je 6 hodín od nahlásenia poruchy týkajúcej sa infraštruktúry Prevádzkovateľa a to počas 7 dní v týždni, alebo 48 hodín od nahlásenia poruchy týkajúcej sa miesta pripojenia Užívateľa a to počas pracovných dní.

Ak nie je zmluvne stanovené inak, poruchu je možné Užívateľom nahlásiť písomne alebo telefonicky na kontatoch uvedených ako linke tel.podpory uvedených v kontaktoch 24 hodín denne, alebo osobne v Zákazníckom centre  Prevádzkovateľa, ktorých poštové adresy sú uverejnené na stránke www.ma-net.sk  počas pracovných dní v čase od 08:00 – 15:30.

Prenosová rýchlosť pripojenia nie je garantovaná a závisí od konfigurácie počítača uživateľa.

O používanie služby sa môže uchádzať každý záujemca.

 1. nformácie o maximálnej prenosovej rýchlosti internetu

Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti smerom k užívateľovi a od užívateľa v rámci služieb umožňujúcich prístup k sieti internet sú uvedené v cenníku služieb v príslušnej časti  pod každým produktom, kde je uvedená max. rýchlosť pre download/upload Mbps. Pri každom produkte v cenníku je uvedená maximálna rýchlosť pre download/upload na ktorú je technicky služba obmedzená. Maximálna dosiahnuteľná rýchlosti nie je garantovaná. Pri službe prístupu do internetu ide o best effort službu pri ktorej je akceptovaný a prirodzený pokles rýchlosti. Garantovaná je funkčnosť služby nie rýchlosť.

 

Zároveň platí, že:

Proklamovaná rýchlosť je rýchlosť uvádzaná pri propagovaní ponúk služieb prístupu k internetu, komerčných komunikáciách, inzercii a marketingu. Tiež je uvádzaná ako parametre služieb v cenníkoch, objednávkach a zmluve. Je to maximálna prenosová rýchlosť popísaná vyššie.

Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť pripojenia v rozsahu 60 až 100% maximálnej prenosovej rýchlosti v závislosti od HW užívateľa, lokálnej siete užívateľa, typu a povahe dátovej komunikácie a pod.. Za stanovenie tejto rýchlosti sa považuje priemerná rýchlosť získaná ako rýchlosť nameraná v minimálne 12-tich prípadoch na vhodnom, rýchlom a dostatočne spoľahlivom dátovom zdroji počas dňa v rozostupoch min. 1 hod..

Minimálna rýchlosť je dolná hranica bežne dostupnej rýchlosti, teda 60% maximálnej prenosovej rýchlosti.

 1. Zverejňovanie informácií o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky

Využívanie Služby prístupu do internetu je podmienené dodržiavaním Zásad korektného využívania služieb FUP (Fair User Policy) stanovených Prevádzkovateľom v záujme dosiahnutia primeranej kvality a dostupnosti Služby pre všetkých účastníkov, spočívajúcich v aplikovaní vhodných foriem priorizácie alebo agregácie dátovej komunikácie Užívateľov, zameranej hlavne na Služby priameho prístupu účastníka na pevný disk iného účastníka zo skupiny a automatického a dlhodobého sťahovania veľkého objemu dát. 

 1. Informácie o postupoch podniku v prípade neplatenia faktúr, zasielanie informácií a spôsob úhrad faktúr

„Prevádzkovateľ“ poskytuje bez poplatku informácie o kontrole nákladov za poskytnutú verejnú službu všetkým užívateľom vrátane užívateľov so zdravotným postihnutím formou, faktúr zasielaných poštou alebo elektronickou poštou ako aj telefonicky na telefónnych číslach uvedených v Kontaktoch. V prípade vyžiadania je možné zaslať bezplatne informáciu o kontrole nákladov formou SMS.

„Prevádzkovateľ“ poskytujú bez poplatku základnú úroveň rozpísaných faktúr, ktorá umožní účastníkovi sledovať jeho výdavky a pravidelne overiť výšku podnikom účtovanej sumy za využívanie verejnej siete alebo verejnej služby.

V prípade neplatenia faktúr postupuje „Prevádzkovateľ“ tak, ako je uvedené v článkoch všeobecných podmienkach. 

Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet

Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet, ktoré je povinnosťou zverejňovať v zmysle prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014, ako sú: parametre pripojenia vo vlastnej sieti, politika spravodlivého užívania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku sú uvedené v príslušnom cenníku k danej službe pri konkrétnej službe, ktorej sa parametre majú týkať.